Sairauskassan säännöt

KILPILAHDEN SAIRAUSKASSA

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 §

Vakuutuskassan nimi on Kilpilahden sairauskassa.
Kassan kotipaikka on Porvoo.

2 §

Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja näiden sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Kassa toimii sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettuna työpaikkakassana.
Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/1992).

Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.
Kassan sairausvakuutuslain mukaista toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos.

3 §

Kassassa on oltava vähintään 300 jäsentä.

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostavat

Aurora Kilpilahti Oy, Bewi Insulation Oy, Bewi M-Plast Oy, BEWiSynbra RAW Oy, Borealis Polymers Oy, Caverion Industria Oy,  Gasum Oy, INEOS Composites Finland Oy, Neste Oyj, Neste Engineering Solutions Oy, Neste Markkinointi Oy, Veolia Services Suomi Oy, Viafin GAS Oy

nimisiin yhtiöihin, joita näissä säännöissä kutsutaan osakkaaksi, työsuhteessa olevat henkilöt, toimihenkilöitä lukuun ottamatta, jotka työskentelevät Kilpilahden teollisuusalueella, Bewi Insulation Oy:ssä, Bewi M-Plast Oy:ssä, Gasum Oy:ssä ja Viafin GAS Oy:ssä muualla Suomessa olevissa toimipaikoissa sekä Neste Oyj:ssä ja Neste Markkinointi Oy:ssä Naantalissa ja terminaaleissa ja varastoilla ja saavat osakkaalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Caverion Industria Oy:n osalta vain ne henkilöt, jotka siirtyivät Borealis Polymers Oy:stä YIT Rapido Oy:öön ja edelleen YIT Kiinteistötekniikka Oy:öön ja edelleen 1.7.2013 Caverion Suomi Oy:öön  ja 1.10.2020 Caverion Industra Oy:öön sekä vain ne henkilöt, jotka siirtyivät Borealis Polymers Oy:stä YIT Rapido Oy:öön ja edelleen YIT Kiinteistötekniikka Oy:öön ja edelleen 1.7.2013 Caverion Industria Oy:öön ja edelleen 1.1.2016 Caverion Suomi Oy:öön ja edelleen 1.10.2020 Caverion Industria Oy:öön.

Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu alle kuusi kuukautta kestäväksi. Lisäksi kassan toimintapiiriin eivät kuulu täyttä lakissääteistä vanhuuseläkettä, eläkesäätiön lisäeläkettä, työnantajan maksamaa eläkevakuutuksen eläkettä, täyttä kuntoutustukea tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavat henkilöt.

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassan jäseneksi, jos yhtäjaksoinen työsuhde tulee kestämään yli kuusi kuukautta. Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö ja jäsenyys on vapaaehtoinen. Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo. Jos jäseneksi liittynyt siirtyy toimintapiirin sisällä suoraa toisen osakkaan palvelukseen, säilyy hänen jäsenyytensä sairauskassaan.

Hallitus voi erillisellä määräajaksi antamallaan päätöksellään mahdollistaa jäsenyyden hakemisen myös niille osakkaaseen työsuhteessa oleville henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet kassaan. Jäseneksi liittyminen on vapaaehtoista niiden osakkaaseen työsuhteessa olevien henkilöiden osalta, jotka eivät ole aikaisemmin kuuluneet kassan toimintapiiriin ja jotka ovat työsuhteessa näihin osakkaisiin tämän sääntömuutoksen tullessa voimaan. Jäseneksi on liityttävä kolmen kuukauden kuluessa sääntömuutoksen voimaantulosta.

 

KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

5 §

Jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Jäsenyys päättyy työsuhteen päättymistä tai eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Jäsentä ei voida erottaa kassasta.

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassan jäseneksi.

 

6 §

Osakas eroaa kassasta tekemällä kassalle kirjallisen eroamisilmoituksen vähintään yhdeksän kuukautta ennen eroamispäivää.

Osakas voidaan erottaa kassasta, jos osakas toistuvasti laiminlyö kannatusmaksun maksamisen tai jättää tilittämättä jäseniltä perityt jäsenmaksut.

7 §

Jäsenellä tai osakkaalla, joka eroaa tai erotetaan kassasta, ei ole osuutta kassan varoihin.

VAKUUTUSMAKSUT

8 §

Kassan jäsenmaksu on 0,75 prosenttia jäsenen osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.

Jäsenmaksua ei peritä palkattomien hoito-, opinto- ja vuorotteluvapaiden, pitkäaikaisen ulkomaan komennuksen eikä varusmiespalveluksen ajalta. Jäsenellä ei maksuvapauden aikana ole oikeutta sääntöjen 14 – 18 §:n mukaisiin etuuksiin paitsi hoitovapaan ajalta.

Osakkaan kannatusmaksu on 100 prosenttia palveluksessaan olevien kassan jäsenten jäsenmaksujen määrästä.

9 §

Osakas pidättää jäsenmaksun jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä. Jäsenmaksun tilitetään kassalle vähintään kerran kuukaudessa.

Kannatusmaksu tilitetään kassalle samalla kertaa kuin sitä vastaava jäsenmaksuerä.

10 §

Kassan taloudellisen tilan niin vaatiessa kassan hallitus voi alentaa tai korottaa 8 §:ssä mainittuja maksuja määräajaksi, korotuksen osalta kuitenkin enintään 25 prosentilla. Maksujen muutokselle on saatava ennen niiden toteuttamista osakkaan suostumus. Maksujen muutos, jonka kestoaika on yli kuusi kuukautta, on kuitenkin toteutettava sääntömuutoksena.

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN TOIMINTA

11 §

Jäsenellä on oikeus saada sen mukaisesti kuin sairausvakuutuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä määrätään:
1) sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista;
2) sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa;
3) raskauden ja synnytyksen perusteella korvausta niistä johtuvista tarpeellisista kustannuksista;
4) äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityisäitiysrahaa;
5) erityishoitorahaa;
6) tartuntatautilain (583/1986) 27 §:ssä tarkoitettua päivärahaa ja korvausta ansion menetyksestä; sekä
7) ihmisen elimen ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettua päivärahaa.

12 §

Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, niiden suuruus ja rajoitukset, vakuutuksen alkaminen ja päättyminen, etuuksien hakeminen ja suorittaminen, muutoksenhaku sekä sairausvakuutuslain mukaiseen toimintaan liittyvät tehtävät määräytyvät sairausvakuutuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

13 §

Kassa on oikeutettu saamaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastosta sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien suorittamiseen tarvittavat varat sekä korvausta kassan hallintokuluihin sen mukaan kuin sairausvakuutuslaissa ja sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1335/2004) säädetään.

LISÄETUUDET

14 §

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta, ei kuitenkaan hedelmöityshoidoista, johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä. Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 20 §:ssä tarkoitettu vähennys.

Kustannuksina korvataan:

1a) 90 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito, ei kuitenkaan suuresta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi; sekä

b) tilapäisestä kotisairaan- ja kotisairaalahoidosta peritty maksu, avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (1168/2001) mukaisiin enimmäismääriin saakka;

2a) sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka ja enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta;

b) päihde- ja katkaisuhoidosta yhden laitoshoitojakson hoitopäivämaksu keskussairaalan alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka kerran kalenterivuodessa;
sekä

c) yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo siihen kohtuulliseksi suostua ja ellei hoito ole 1-8 kohdan nojalla muutoin korvattavaa sekä toimistomaksu enintään 10 euroon saakka;

3 a) 90 % lääkärin määräämistä muista kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista, mutta kuitenkin enintään 300 euroa kalenterivuodessa. Korvausta maksetaan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta;

b) 90 % lääkärin sairaudenhoitoon määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Tästä poiketen maksetaan 90 prosentin korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun lääkekustannuksista;
sekä

c) 90 % lääkärin määräämistä sidostarpeista 200 euroon saakka kalenterivuonna;

4a) 90 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvästä näytteenotosta silloin, kun tutkimus on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa;

b) 90 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista silloin, kun tutkimus on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa, ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi;

c) 90 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa, kuitenkin niin, että 14 § 4 c ja e korvausten enimmäismäärä on 500 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta sekä lisäkertoja mikäli hallitus katsoo yksittäistapauksessa korvata hoidon kokonaan tai osaksi;

d) 90 % lääkärin määräämästä sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa. Korvauksen enimmäismäärä on 5.000 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta;

e) 90 % lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia-, kiropraktiikka- ja osteopaattihoidosta, kuitenkin niin, että 14 § c ja e korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta sekä lisähoitokertoja mikäli hallitus katsoo yksittäistapauksessa korvata hoidon kokonaan tai osaksi;
sekä

f) 90 % lääkärin määräämästä diabetespotilaan jalkahoidosta sekä jalkaterapeutin ja jalkojen hoitajan antamasta hoidosta. Korvauksen enimmäismäärä 500 euroa kunakin kalenterivuonna annatusta hoidosta;

g) oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin lyhytterapiasta enintään 12 käyntikerralta peritty maksu tai palkkio enintään 780 euroon saakka kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta
sekä

5a) kassan jäsenelle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä; sekä

b) lääkärin tai muun 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakustannukset; sekä

6) lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien ja tekojäsenten hinnasta 75 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 350 euroa kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus; sekä

7 a) lääkärin tai optikon määräämien silmälasilinssien, piilolinssien tai näkökykyä korjaavan laser-leikkauksen hinta kerran kalenterivuodessa, hallituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi;

b) kehykset korvataan hallituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet kehykset on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kolme vuotta edellisten kehysten tai silmien laser-leikkauksen korvaamisesta;

c) optikko maksu ja piilolinssien sovitusmaksu 25 euroon saakka sekä

8) hammaslääkärin, hammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta muusta kuin 1 kohdassa mainitusta palkkiosta 800 euroon saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 75 prosenttia kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1.600 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

15 §

Näiden sääntöjen mukaisen korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että

1) tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on antanut lääkäri taikka muu asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin;
tai

2) yksityisessä terveydenhuollossa suoritettu tutkimus tai annettu hoito on tapahtunut yksityisessä terveydenhuollossa annetun lain (152/1990) tarkoitetussa yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä.

Tarpeellisena hoitona ja tutkimuksena pidetään lääketieteellisesti yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista sairaudenhoitoa. Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Määräyksen perusteella on oikeus korvaukseen yhden vuoden ajan määräyksen antamisesta. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokertaa, jos tutkimus on suoritettu tai hoito annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

Ulkomailla annettu hoito korvataan enintään siihen määrään asti, mikä Suomessa annetusta hoidosta olisi maksettu. Matkakuluja ulkomailla ei korvata.

Edellä 14 §:n 2 momentin 3, 4 c ja e, 6, 7, 8 kohdassa mainittuja enimmäismääriä voidaan hallituksen päätöksellä tarkistaa vuoden alusta lukien.

16 §

Lisäpäivärahaa suoritetaan jokaiselta arkipäivältä, jolta jäsenellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ei kuitenkaan vuosiloman ajalta eikä siltä ajalta, jolta jäsenellä on oikeus saada osakkaalta sairausajan palkkaa. Lisäpäivärahaa suoritetaan saman sairauden johdosta enintään 180 päivältä.

Lisäpäivärahan määrä päivää kohden on 1,20 kertaa jäsenen saaman sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan määrä. Lisäpäivärahasta suoritetaan ennen sen maksamista 20 §:ssä tarkoitettu vähennys.

17 §

Äitiyspäivärahaa suoritetaan raskauden ja synnytyksen aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta 18 §:n mukaisesti. Äitiyspäivärahaan ei kuitenkaan ole oikeutettu jäsen, joka on kuulunut kassaan laskettuun synnytysaikaan mennessä vähemmän kuin vuoden.

Jos synnytys tapahtuu ennen kuin raskaudentila todennäköisesti on kestänyt 154 päivää, ei äitiyspäivärahaa makseta, vaan katsotaan synnytys sairaustapaukseksi.

18 §

Äitiyspäivärahaa suoritetaan sairausvakuutuslain mukaisen äitiysrahan alkamisajankohdasta lukien jokaiselta arkipäivältä, jolta jäsenellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiysrahaa, kuitenkin enintään (105) arkipäivältä. Jos 3 momentin nojalla äitiyspäivärahaa ei tule suoritettavaksi lainkaan siltä ajalta, jolta jäsen saa palkkaa, lyhenee äitiyspäivärahan suorittamisaika vastaavasti.

Äitiyspäivärahan määrä päivää kohden on 1,20 kertaa jäsenen saaman sairausvakuutuslain mukaisen äitiysrahan määrä. Äitiyspäivärahasta suoritetaan ennen sen maksamista 20 §:ssä tarkoitettu vähennys.

Jos jäsen saa osakkaalta äitiysloman ajalta palkkaa tai jos jäsen on ansiotyössä 1 momentissa tarkoitetun äitiyspäivärahan suorituskauden aikana, ei hänellä ole oikeutta saada tältä ajalta äitiyspäivärahaa. Äitiyspäivärahaa ei suoriteta adoptiolapsen hoidon johdosta.

Äitiyspäivärahan suorittamisessa noudatetaan muutoin soveltuvin osin sairausvakuutuslaissa äitiysrahan osalta säädettyä menettelyä.

19 §

Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 1100 euroa, joka sidotaan työntekijän eläkelain ( 395/2006 ) 96 §, 97 § ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen siten, että euromäärä vastaa palkkakerrointa 1.

Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli jäsen kuollessaan oli avioliitossa, muussa tapauksessa jäsenen lapsille, tai ellei heitä ole, jäsenen vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle. Jos avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voidaan avustuksesta maksaa ensin enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.

Edellä 2 momentissa olevaa määräystä avioliitosta ja puolisosta sovelletaan myös rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettuun rekisteröityyn parisuhteeseen ja parisuhteen osapuoleen.

20 §

Edellä 14 – 18 §:ssä määriteltyjä etuuksia kassa suorittaa vain siltä osin kuin ne ylittävät sairausvakuutuslain nojalla saatavat vastaavanlaiset korvaukset. Jos kassan jäsenellä on oikeus saada korvausta muunkin Suomen lain kuin sairausvakuutuslain nojalla, on hänelle suoritettava korvausta vain siltä osin, kuin se ylittää muun lain nojalla suoritettavan korvauksen. Vastaavasti, jos jäsenellä on oikeus saada korvausta muun maan kuin Suomen lainsäädännön perusteella, kyseinen korvaus voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa huomioon kokonaan tai osittain kassan korvausta määrättäessä.

21 §

Kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta lukien ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Kassa korvaa ainoastaan jäsenyysaikana syntyneitä kustannuksia. Sairaalahoidon korvaaminen ja lisäpäivärahan suorittaminen lakkaavat kuitenkin vasta 14 §:n 2 momentin 2 a kohdassa ja 16 §:n 1 momentissa mainittujen enimmäisaikojen päättyessä taikka, jos jäsen siirtyy sitä ennen vanhuuseläkkeelle, vanhuuseläkkeen alkaessa, mikäli sairaalahoito tai oikeus lisäpäivärahaan on alkanut ennen jäsenyyden päättymistä.

Jos sairaus uudelleen aiheuttaa työkyvyttömyyden sen jälkeen, kun jäsen on ollut yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan kykenevä tekemään työtä, katsotaan se työkyvyttömyyden uudelleen alkaessa eri sairaudeksi, vaikka sitä lääketieteellisesti olisikin pidettävä saman sairauden jatkona.

LISÄETUUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

22 §

Edellä 14 -18 §:ssä tarkoitettuja lisäetuuksia ei suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on poissa työstä työnseisauksen tai lomautuksen vuoksi taikka jolta hän ei muutoin saa palkkaa muun syyn kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi. Etuuksia ei myöskään makseta 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksuvapautuksen ajalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa 14 §:n mukaista korvausta voidaan kuitenkin suorittaa hallituksen harkinnan mukaan käyttörahastosta.

23 §

Jos jäsen on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vilpillisesti antanut kassalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä lisäetuuden saamiseen tai suuruuteen, voidaan hänelle kuuluva etuus evätä tai sitä alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

24 §

Kassa on lisäetuuksien osalta vastuusta vapaa sellaista jäsentä tai muuta edunsaajaa kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos jäsen tai muu edunsaaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle kuuluva lisäetuus evätä tai sitä alentaa tai jo myönnetyn etuuden suorittaminen keskeyttää sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Mitä 2 momentissa on määrätty sovelletaan myös, jos jäsen on tahallisesti estänyt parantumistaan tai ilman hyväksyttävää syytä ei ole suostunut kassan osoittaman lääkärin määräämään tutkimukseen tai hoitoon, vakavaa terveydellistä vahingonvaaraa aiheuttavaa toimenpidettä lukuun ottamatta.

25 §

Hallituksella on oikeus antamissaan yleisohjeissa määrätä ketä lääkäriä tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua asianmukaisen ammattikoulutuksen saanutta henkilöä taikka mitä sairaanhoito- tai tutkimuslaitosta tai apteekkia on käytettävä, kun kysymys on näiden sääntöjen perusteella lisäetuutena korvattavasta hoidosta.

Kassan jäsen on velvollinen käymään kassan hallituksen määräyksestä ja kassan kustannuksella korvausasian selvittämistä varten tutkittavana hallituksen määräämän lääkärin luona tai hallituksen määräämässä sairaanhoito- tai tutkimuslaitoksessa.

Jos jäsen ei noudata kassan hallituksen 1 tai 2 momentin nojalla antamaa määräystä, voidaan korvaus evätä joko kokonaan tai osaksi.

LISÄETUUKSIEN HAKEMINEN JA SUORITTAMINEN

26 §

Näiden sääntöjen mukaista lisäetuutta on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottavat asiakirjat ja selvitykset.

Lisäpäivärahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä alkaen sitä halutaan saada. Äitiyspäivärahaa on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu. Hautausavustusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun oikeus suoritukseen on syntynyt. Myöhästymisestä huolimatta etuus voidaan kuitenkin myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.

Etuushakemukset on käsiteltävä kiireellisinä. Etuuden viivästymiseen sovelletaan vakuutuskassalain 91 §:n säännöksiä.

27 §

Näiden sääntöjen 14-18 §:n mukainen korvaus voidaan 20 §:n estämättä suorittaa täysimääräisenä, jos viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun muun korvauksen saaminen viivästyy kassan jäsenestä riippumattomasta syystä ja mikäli jäsen sitoutuu suorittamaan lain nojalla saamastaan korvausmäärästä takaisin kassalle sen suorittamaa korvausta vastaavan osan.

28 §

Jos kassan jäsen tai muu edunsaaja on saanut näiden sääntöjen mukaista lisäetuutta enemmän kuin mihin hänellä on ollut oikeus, on aiheettomasti maksettu etuus perittävä takaisin.

Aiheettomasti maksettu lisäetuus voidaan jättää osittain tai kokonaan takaisin perimättä, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi ja etuuden maksamisen ei ole katsottava johtuneen jäsenen tai edunsaajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos takaisin perittävä määrä on vähäinen.

Aiheettomasti maksettu lisäetuus saadaan periä takaisin myös kuittaamalla se vastaisuudessa suoritettavista lisäetuuksista.

MUUTOKSENHAKU LISÄETUUSPÄÄTÖKSEEN

29 §

Kassan lisäetuuspäätökseen tyytymätön voi pyytää asiassa ratkaisusuositusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Ratkaisusuositusta koskeva pyyntö on toimitettava omaan kassaan tai Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon päätöksestä. Jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä.

OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT

30 §

Kassalla on vararahasto ja käyttörahasto.

Vararahastoa on kartutettava vuosittain vähintään 20 prosentilla tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä sen jälkeen, kun siitä on vähennetty taseen osoittama alijäämä edellisiltä tilikausilta. Kun vararahasto on vähintään yhtä suuri kuin tilikauden ja kahden edellisen tilikauden vakuutusmaksutulon keskimäärä, ei siirto vararahastoon enää ole pakollinen.

Vararahastoa saadaan alentaa kassankokouksen päätöksen mukaisesti ainoastaan vahvistetun taseen osoittaman alijäämän peittämiseksi.

Sen estämättä mitä 3 momentissa on sanottu, Finanssivalvonta voi hakemuksesta antaa kassalle luvan erityisistä syistä alentaa vararahastonsa määrää, ei yleensä kuitenkaan täyden vararahaston määrää pienemmäksi.

31 §

Käyttörahastoon on siirrettävä se osa ylijäämästä, jota ei ole siirretty vararahastoon.

Käyttörahastoa saadaan käyttää:

1) tilinpäätöksen osoittaman alijäämän ensisijaiseen peittämiseen;

2) hallituksen harkinnan mukaan 14-19 §:ssä määrättyjen etuuksien lisäämiseen hallituksen enintään vuodeksi kerrallaan vahvistaman suunnitelman mukaisesti; sekä

3) 22 §:n 2 momentissa mainittuun tarkoitukseen.

Jos käyttörahasto on muodostunut niin suureksi, että se on yli 20 prosenttia täyden vararahaston määrästä, kassan on ryhdyttävä toimenpiteisiin joko näiden sääntöjen mukaisten lisäetuuksien lisäämiseksi tai maksujen alentamiseksi.

VASTUUVELKA

32 §

Kassan vastuuvelan muodostaa korvausvastuu, joka vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, tilikauden päättyessä maksamatta olevien lisäetuuksien korvausmääriä. Korvausvastuu lasketaan tilinpäätökseen Finanssivalvonnan määräysten mukaista laskuperustetta noudattaen.

TILINPÄÄTÖS

33 §

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Kultakin tilikaudelta on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1413 / 2004) ja Finanssivalvonnan antamien määräysten mukainen tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus.
Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista kassankokousta.

34 §

Jos käyttörahasto ei riitä kassan alijäämän peittämiseen, käytetään siihen vararahastoa.

Kassalla ei ole vakuutuskassalain 76 §:ssä tarkoitettua lisämaksuvelvollisuutta.

TILINTARKASTUS

35 §

Kassalla on yksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja.
Tilintarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai hyväksytty
tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajaksi valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja.
Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

Tilintarkastajan tai tilintarkastajien valinnasta päättää kassankokous.
Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

 

KASSANKOKOUS

36 §

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua.

Kassankokous on pidettävä kassan kotipaikassa.

37 §

Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään 1 jäsentä.

Osakkaat edustavat kassankokouksessa äänimäärää, joka yhteensä on 100 prosenttia kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä. Äänimäärä jakautuu osakkaiden kesken heidän edelliseltä tilikaudelta maksamiensa kannatusmaksujen osoittamassa suhteessa.

Jäsenen asiamiehen ja osakkaan äänioikeuden käyttäjän tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.

Kassankokouksessa ei saa käyttää avustajaa.

38 §

Kassalla on vuosittain yksi varsinainen kassankokous, joka pidetään huhtikuussa.

Huhtikuussa pidettävässä varsinaisessa kassankokouksessa:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä

6) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

7) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;

8) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

9) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

39 §

Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, tai Finanssivalvonta taikka kassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsu on toimitettava 14 päivän kuluessa 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen esittämisestä.

40 §

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos päätöksen tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua.

Kokouskutsu ja muut kassan tiedonannot saatetaan tiedoksi ilmoituksella kassan kotisivuilla sekä olemassa olevilla osakkaan ilmoitustauluilla ja lähetetään erikseen osakkaalle.

41 §

Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Jos kassankokouksessa käsitellään kassan sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa.

42 §

Kassankokouksessa johtaa puhetta kokouksen tähän tehtävään valitsema henkilö.

Kassankokouksen päätökseksi tulee, jollei laista tai näistä säännöistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Päätös, joka koskee kassan sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos äänioikeutetut, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. Sama vaatimus koskee kassan selvitystilaan asettamista ja sen purkamista muussa kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä kassan sulautumista koskevan sopimuksen hyväksymistä.

43 §

Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään.

Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

44 §

Kassankokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä saapuvilla olleet äänioikeutetut ja heidän äänimääränsä, kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun tarkastettava ja allekirjoitettava. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä kassan toimistossa jäsenten ja osakkaan nähtävänä.

HALLITUS

45 §

Kassan hallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan jäsenet valitsevat kuusi varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen. Osakas valitsee kuusi varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallituksessa pitää olla sekä miehiä että naisia, jos molempia kuuluu kassan toimintapiiriin.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 63 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka toinen vuosi kolme kassan jäsenten valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen sekä kolme osakkaan valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen.

46 §

Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) nimittää ja erottaa kassanjohtaja, kassan toimihenkilöt ja luottamuslääkäri sekä määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista;

2) antaa kassanjohtajalle kassan juoksevan hallinnon ja muun toiminnan hoitamista varten tarvittavat ohjeet ja määräykset;

3) huolehtia siitä, että kassan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

4) päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 52 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;

5) päättää etuuksien myöntämisestä, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeuksia kassanjohtajalle tai kassan toimihenkilöille;

6) kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tehdä toimintakertomuksessa kokoukselle esitys tilinpäätöksen osoittamaa yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi; sekä

7) antaa oikeus kassan nimen kirjoittamiseen 51 §:n mukaisesti.

47 §

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista vuorovuosittain tulee toisen olla osakkaan valitsema ja toisen jäsenten valitsema hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen jäsen tai kassanjohtaja ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja kassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etuaan.

48 §

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi hallituksen kutakin kokousta varten siihen erikseen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja kassanjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Pöytäkirjaan on merkittävä:

1) kokouksen päivämäärä, sen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

2) kokouksessa saapuvilla olleet hallituksen jäsenet sekä muut henkilöt;

3) kokouksessa käsitellyt asiat, siinä tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset sekä eriävät mielipiteet; sekä

4) esteellisyydet ja muut tarpeellisiksi katsotut seikat.

KASSANJOHTAJA

49 §

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kassanjohtajan on huolehdittava, että kassan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Kassanjohtajalla on oikeus edustaa kassaa sellaisessa asiassa, joka vakuutuskassalain 33 §:n mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.

ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI

50 §

Kassalla on oltava asiantuntijalääkäri, jonka tehtävänä on toimia kassan lääketieteellisenä asiantuntijana. Asiantuntijalääkärin on erityisesti perehdyttävä sairausvakuutuslain piiriin kuuluvien ratkaisujen lääketieteellisiin perusteisiin ja niiden sovellutukseen ratkaisutyössä.

KASSAN NIMENKIRJOITUS

51 §

Kassan nimen kirjoittavat hallituksen jäsen, kassanjohtaja tai hallituksen valtuuttama kassan toimihenkilö, kaksi yhdessä.

VAROJEN SIJOITTAMINEN JA LAINANOTTO

52 §

Kassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalmiutta silmällä pitäen. Kassan varoja ei saa käyttää kassan toiminnalle ilmeisesti vieraaseen tarkoitukseen.

Kassa saa ottaa lainaa ainoastaan vakuutuskassalain 7 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin. Kassan ottamien lainojen yhteismäärä ei kuitenkaan saa ilman Finanssivalvonnan suostumusta olla suurempi kuin yksi kymmenesosa edellisen tilikauden vakuutusmaksutulosta.

OSAKKAAN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMINEN

53 §

Jos osakas haluaa muuttaa 8 §:n 3 momentissa mainittua kannatusmaksua tai peruuttaa muita näissä säännöissä olevia osakasta koskevia velvollisuuksia, on siitä kirjallisesti ilmoitettava kassalle vähintään yhdeksän kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, kassan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin tarvittavien sääntömuutosten toteuttamiseksi.
Samoin on meneteltävä, jos osakas on tehnyt 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun eroamisilmoituksen.

JAKAUTUMINEN

54 §

Kassa voi jakautua vakuutuskassalain 13 luvussa säädetyllä tavalla, jos kassan jäsenistä vähintään yksi kymmenesosa kolmen kuukauden kuluessa eroaa ja siirtyy toisen sairauskassan jäseneksi.

KASSAN PURKAMINEN

55 §

Kassa on asetettava selvitystilaan ja purettava vakuutuskassalain 11 luvussa säädetyllä tavalla:

1) jos kassan jäsenmäärä ei kahden viimeksi kuluneen kalenterivuoden päättyessä ole täyttänyt 3 §:ssä määrättyä vähimmäismäärää, eikä voida pitää todennäköisenä, että jäsenmäärä lähinnä seuraavan neljän kuukauden aikana tulee nousemaan tähän määrään;

2) jos kassan tilinpäätös osoittaa alijäämää eikä alijäämää ole peitetty kahden seuraavan tilikauden aikana; sekä

3) jos kassankokous on tehnyt päätöksen kassan purkamisesta.

56 §

Kassan purkautuessa jäljelle jäävät varat jaetaan niille, jotka selvitystilan alkaessa olivat kassan jäseniä. Varat jaetaan heidän selvitystilan alkamista välittömästi edeltäviltä 60 kuukaudelta suorittamiensa jäsenmaksujen osoittamassa suhteessa. Jos jaettava määrä on vähäinen, voi kassankokous kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tehdä päätöksen, että varat käytetään johonkin muuhun kassan toimintaa vastaavaan tai yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Annettu Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 2000

Vakuutusvalvontavirasto on tänään päättänyt vakuutuskassalain 13 §:n nojalla vahvistaa tähän päätökseen liitetyt Neste Oy – Porvoon sairauskassan sääntöjen 1 – 57 §:n muutoksen, sovellettavaksi 01.01.2000 lukien. Sääntöjen muutetun
1 §:n mukaan kassan uusi nimi on Kilpilahden sairauskassa.

Johtaja
Jussi Kauma

Ylitarkastaja
Marja Luukkainen

20.01.2000 Dnro 89/404/1999
30.10.2000 Dnro 53/404/2000
12.01.2001 Dnro 94/404/2000
14.05.2001 Dnro 33/404/2001
17.08.2001 Dnro 64/404/2001
11.07.2002 Dnro 32/404/2002
21.03.2003 Dnro 124/404/2002
09.01.2004 Dnro 104/404/2003
07.07.2004 Dnro 28/404/2004
22.12.2004 Dnro 90/404/2004
07.07.2005 Dnro 45/404/2005
08.02.2006 Dnro 93/404/2005
15.05.2006 Dnro 43/404/2006
29.12.2006 Dnro 105/404/2006
20.12.2007 Dnro 132/401/2007
05.06.2008 Dnro 69/401/2008
15.12.2008 Dnro 153/401/2008
27.4.2010 Dnro 80/402/2009
31.12.2010 Dnro 242/402/2010
13.06.2011 Dnro 87/402/2011
13.12.2012 FIVA 112/02.03.00/2012
20.1.2014 FIVA 113/02.03.00/2013
16.5.2016 FIVA 26/02.03.00/2016
15.5.2017 FIVA 36/02.03.00/2017
04.06.2018 FIVA 31/02.03.00/2018
24.7.2019 FIVA 39/02.03.00/2019
18.9.2020 FIVA 45/02.03.00/2020
14.9.2021 FIVA 35/02.03.00/2021